L’assemblea : Definició, funcions i organització

L’assemblea

L’assemblea és l’òrgan suprem de govern de l’associació.
Perquè l’associació pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega en els òrgans directius (junta directiva) les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.
Organització d’una assemblea
Una assemblea ha de :
– Ser un lloc de reunió on els membres poden intercanviar informació, obtenir informació i establir tot tipus de contactes informals.
– desenvolupar en els participants un sentiment de pertinença, de cohesió amb l’associació i complir amb els estatuts en tot el relacionat a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.
Funcions de l’assemblea general.
Des d’un punt de vista merament formal, les funcions de l’assemblea són:
– Rebre informes de la junta directiva i d’altres òrgans escollits.
– Debatre i aprovar el pla d’actuació i pressupost de l’associació.
– Eventualment debatre i votar esmenes als estatuts de l’associació.
– Debatre i votar temes d’objectius i estructura de la pròpia associació.
– Triar (o renovar) als membres de la junta directiva per al següent període.
Principals normes per organitzar una assemblea

– Notificació per escrit de l’assemblea que inclogui:
a) Qui pot assistir, qui vota.
b) Procediment per presentar esmenes o propostes, incloent la data límit de presentació.
c) Normes per proposar candidatures i escollir als membres de la junta directiva.
d) Ordre del dia de l’assemblea: temes a tractar.
Elecció de la junta directiva o renovació
La junta directiva s’ha de triar durant l’assemblea. Els estatuts de l’associacióespecifiquen el procediment per portar a terme l’elecció així com la renovació dels càrrecs. Els càrrecs s’exerceixen sense cap tipus de remuneració econòmica.
El resultat de l’elecció s’ha de donar a conèixer en la mateixa assemblea i desprès a la resta de socis.
Què passa quan dimiteix la junta actual i a l’assemblea no surt ningú que vulgui formar part de la Junta Directiva?

En aquestes ocasions, el procediment aconsellable és que es creï una junta gestora (que no és el mateix que una junta directiva), la qual tindrà les funcions que l’assemblea li encomani, però entre elles hauria de fer: encarregar-se de les gestions mínimes necessàries per la continuïtat de les activitats de l’AMPA, convocar en un període màxim d’un mes una nova assemblea, però aquesta vegada seria una assemblea extraordinària, amb un únic tema a tractar: elecció de junta directiva.
Prendre acta de l’assemblea
Aquesta és una tasca molt important que no s’ha d’oblidar. El secretari és l’encarregat de recollir les idees i plantejaments exposats a l’assemblea, i per descomptat els acords presos durant la reunió.
L’acta de l’assemblea, sobre tot les decisions i el resultat de les eleccions, hauria d’enviarse tan aviat com fos possible a totes aquelles persones que van assistir a l’assemblea.
Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *