Junta directiva, funcions i càrrecs

La Junta Directiva

La junta directiva està composta per:
– un/a President/a,
– un/a Vice-president/a,
– un/a Secretari/ària,
– un/a Tresorer/a,
– i vocals que es determinaran segons les necessitats.

Generalment, la junta directiva es renova cada tres anys.
La durada dels càrrecs directius ve determinada en els estatuts.
La participació activa i regular dels socis amb càrrec directius és un element fonamental en el funcionament d’una associació.

Funcions de la junta directiva

Recordem que la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l’associació, exercint la direcció de la mateixa per delegació expressa de l’assemblea, algunes de les seves funcions són:

a) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
b) Iniciar, coordinar i donar recolzament a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.
c) Posar en pràctica les decisions de l’assemblea.
d) Organitzar les activitats.
e) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi
l’associació.
f) Realitzar una memòria d’activitats.
g) Representar a l’associació davant la opinió pública.

Els càrrecs directius

Les funcions del president són:

– Ostentar la representació legal de l’associació.
– Convocar i presidir les assemblees i les reunions de la junta directiva.
– Animar i coordinar el funcionament de les vocalies, comissions i serveis que es creïn.
– Complir i fer complir els acords presos en assemblea i junta.
– Ordenar els pagaments dels deutes.
– Autoritzar les actes, certificacions i altres documents oficials de l’associació.
– Avaluar conjuntament amb la resta de membres de junta el treball realitzat i el
que queda per fer.

Les funcions del secretari són:

– Aixecar actes de les sessions de les assemblees i de les reunions de la junta directiva.
– Rebre i trametre les sol·licituds d’altes i baixes.
– Custodiar els llibres oficials i els registres i fitxers de l’associació.
– Redactar conjuntament amb el president, la memòria anual d’activitats.
– Citar a directius i associats per reunions preceptives que es convoquin.
– Expedir certificacions.

Les funcions del tresorer són:
– Custodiar els recursos de l’associació, els registres comptables (ingressos i despeses) i els justificants de pagament.
– Elaborar els pressupostos, balanços, inventaris i la liquidació de comptes per la seva aprovació.
– Recaptar les quotes.
– Portar un llibre de caixa i el llibre d’inventari.
– Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president.
– Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *