Junta directiva, funcions i càrrecs

La Junta Directiva

La junta directiva està composta per:
– un/a President/a,
– un/a Vice-president/a,
– un/a Secretari/ària,
– un/a Tresorer/a,
– i vocals que es determinaran segons les necessitats.

Generalment, la junta directiva es renova cada tres anys.
La durada dels càrrecs directius ve determinada en els estatuts.
La participació activa i regular dels socis amb càrrec directius és un element fonamental en el funcionament d’una associació.

Funcions de la junta directiva

Recordem que la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l’associació, exercint la direcció de la mateixa per delegació expressa de l’assemblea, algunes de les seves funcions són:

a) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
b) Iniciar, coordinar i donar recolzament a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.
c) Posar en pràctica les decisions de l’assemblea.
d) Organitzar les activitats.
e) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi
l’associació.
f) Realitzar una memòria d’activitats.
g) Representar a l’associació davant la opinió pública.

Els càrrecs directius

Les funcions del president són:

– Ostentar la representació legal de l’associació.
– Convocar i presidir les assemblees i les reunions de la junta directiva.
– Animar i coordinar el funcionament de les vocalies, comissions i serveis que es creïn.
– Complir i fer complir els acords presos en assemblea i junta.
– Ordenar els pagaments dels deutes.
– Autoritzar les actes, certificacions i altres documents oficials de l’associació.
– Avaluar conjuntament amb la resta de membres de junta el treball realitzat i el
que queda per fer.

Les funcions del secretari són:

– Aixecar actes de les sessions de les assemblees i de les reunions de la junta directiva.
– Rebre i trametre les sol·licituds d’altes i baixes.
– Custodiar els llibres oficials i els registres i fitxers de l’associació.
– Redactar conjuntament amb el president, la memòria anual d’activitats.
– Citar a directius i associats per reunions preceptives que es convoquin.
– Expedir certificacions.

Les funcions del tresorer són:
– Custodiar els recursos de l’associació, els registres comptables (ingressos i despeses) i els justificants de pagament.
– Elaborar els pressupostos, balanços, inventaris i la liquidació de comptes per la seva aprovació.
– Recaptar les quotes.
– Portar un llibre de caixa i el llibre d’inventari.
– Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president.
– Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.