AJUTS DE MENJADOR : CONVOCATORIA

El Consell Comarcal del Barcelonès ha obert el termini per sol·licitar ajuts de menjador escolar per al curs 2009/10. Les sol·licituds han de demanar-se i lliurar-se a la Secretaria de l’escola fins el proper dia 5 de juny.
(HORARI: De dilluns a dijous de 9 a 10 h.)

Requisits per poder rebre l’ajut:

· Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els termes establerts a la convocatòria.

· Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s’hauran de justificar.

· Tenir una renda per càpita anual inferior a 5.200 Euros.

Documentació necessària
Juntament amb l’imprès de sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació per poder valorar la petició:
A. Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar:
· Fotocopia completa de la declaració presentada de l’IRPF de l’exercici 2008 de tots els membres de la unitat familiar.
· En cas de no haver fet la declaració esmentada, s’haurà d’aportar la següent documentació:
Treballadors fixos: Certificat d’ingressos i retencions o la totalitat dels fulls de salari
de l’exercici 2008.
Treballadors temporals: Certificat d’ingressos i retencions o la totalitat dels fulls
de salari de l’exercici 2008, i el contracte de treball.
· En cas de trobar-se a l’atur: Certificat de l’OTG (Oficines de Treball de la Generalitat) amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur.
· En cas de ser pensionistes: Certificat de pensió

B. Dades familiars
· Certificat municipal de convivència del nucli familiar.
· Fotocòpia del llibre de família.
· Títol de família nombrosa, si és el cas.
· Si es dóna la situació familiar de separació de fet, s’haurà de presentar o bé document notarial o fotocopia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.
Si la separació és legal o bé hi ha divorci, s’haurà de presentar la fotocòpia de
la sentència judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
· Si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, certificats que acreditin aquestes circumstàncies.
· Per malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que acreditin aquesta circumstància.

L’Hospitalet, maig 2009.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *